ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 1 Για την προμήθεια των ειδών, «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (Αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό – Πήξης με συνοδό εξοπλισμό – Ανοσολογικού με συνοδό εξοπλισμό – Αιμοδοσίας και αναλώσιμων Μικροβιολογικού) (CPV 33696300-8)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας προβλεπόμενης δαπάνης 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1359 του προϋπολογισμού του Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨH ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 1/22-04-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει τoν παρακάτω Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών, «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (Αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό – Πήξης με συνοδό εξοπλισμό – Ανοσολογικού με συνοδό εξοπλισμό – Αιμοδοσίας και αναλώσιμων Μικροβιολογικού) (CPV 33696300-8)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. –…

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου: «Διαμόρφωση τμήματος υπάρχοντος ισογείου Πτέρυγας «ΤΣΙΜΠΙΔΗ» στο Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, για τη δημιουργία νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού», εκτιμώμενης αξίας 59.000,00 Ευρώ, πλέον 14.160,00 Ευρώ για Φ.Π.Α. (24%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση τμήματος υπάρχοντος ισογείου Πτέρυγας «ΤΣΙΜΠΙΔΗ» στο Γ.Ν….

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ με συνοδό εξοπλισμό (CPV 33696500-0)», για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας για ένα χρόνο, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨH ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 2/14-09-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει τoν παρακάτω Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ με συνοδό εξοπλισμό (CPV 33696500-0)», για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας για ένα χρόνο, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την…

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 1 Για την προμήθεια της υπηρεσίας «AΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV90524400-0 )», του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρήσει τoν παρακάτω Δημόςιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «AΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV90524400-0 )», για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας για ένα χρόνο, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 48.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη…

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 1/26-04-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨH ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 1/26-04-2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «Αξονικός Τομογράφος 16 Τομών» (CPV 33115200-1 Υπολογιστικοί τομογράφοι) προϋπολογισμού 250.000,00€ (Διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9349 επιχορήγηση…

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσίας διαρρύθμισης χώρων ισογείου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας (Επαναληπτική) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) Εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρ. 1687/19-04-2018 Πρόσκληση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, για την προμήθεια υπηρεσίας μετά υλικών διαρρύθμισης χώρων ισογείου Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, βάσει της οποίας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την υπηρεσία  μετά υλικών«Διαρρύθμιση χώρων…

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσίας διαρρύθμισης χώρων ισογείου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ  Εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρ. 1446/30-03-2018 Πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσίας διαρρύθμισης χώρων ισογείου Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, βάσει της οποίας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την υπηρεσία  «Διαρρύθμιση χώρων ισογείου στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας CPV45259000-7» μέσω FAX – 2275022477 ή μέσω ηλεκτρονικού…

Διαβάστε Περισσότερα

«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Αξονικού Τομογράφου 16 τομών» στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας ανακοινώνει , κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 31ου Θέματος/9ης Συνεδρίασης/18-01-2018 Απόφασης του κοινού Διοικητικού Συμβουλίου των Νοσοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, ότι τίθενται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 16 τομών, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας…

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV90524400-0)» ΣΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων προσφορών, για την προμήθεια ανάθεσης υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV90524400-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προβλεπόμενης δαπάνης 19.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0846 του προϋπολογισμού του Γ.Ν…

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (CPV 79212100-4) για το Γ.Ν. Σάμου και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

ΤΟ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Κοινό ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (CPV79212100-4) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και για τα δυο Νοσοκομεία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν. Σάμου στις 28-08-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00…

Διαβάστε Περισσότερα