Λειτουργεί στο ισόγειο της Νέας Πτέρυγας «Τσιμπίδη» του Νοσοκομείου, κάθε μέρα, αδιάλειπτα, καθ’ όλο το 24-ωρο. Δέχεται έκτακτα και επείγοντα περιστατικά, που χρήζουν άμεσης φροντίδας. Εξυπηρετεί, κατά μέσο όρο, περίπου 60 ασθενείς ανά εφημερία. Καλύπτει τον γηγενή πληθυσμό της Ικαρίας και νήσων του συμπλέγματος νήσων Φούρνων Κορσεων, καθώς και τους τουρίστες των αντίστοιχων περιοχών. Το προσωπικό του Ιατρείου φροντίζει για την αποτελεσματική διαχείριση κάθε επείγοντος και έκτακτου περιστατικού σε συνεργασία με το υπόλοιπο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων του Νοσοκομείου, αλλά και σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι το Ε.Κ.Α.Β., το Ε.Κ.ΕΠ.Υ., άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, Αεροδρόμιο, Λιμεναρχείο.

Στόχος της λειτουργίας του είναι η παροχή περίθαλψης σε επείγουσα βάση στους πολίτες στηριζόμενη στην αρχή της ισότητας (χωρίς διακρίσεις), της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης προσωπικότητας και της υψηλής ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων γίνεται συνεχής προσπάθεια:

  • για την επάνδρωση με προσωπικό, που διαθέτει τις ψηλότερες κατά το δυνατόν επαγγελματικές δεξιότητες

  • για εξασφάλιση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Ως επείγον περιστατικό ορίζεται κάθε περιστατικό, στο οποίο η υγεία και η ζωή ενός ανθρώπου απειλούνται, είτε από αιφνίδια εμφάνιση νόσου, είτε από βίαια εξωτερικά αίτια, και η παροχή άμεσης και κατάλληλης φροντίδας «στον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό» δύναται να είναι σωστική ή να περιορίσει την πιθανότητα μόνιμων βλαβών.
Χρειάζεται να αναφερθεί ότι το ΙΕΠ διαχειρίζεται και περιστατικά τα οποία δεν είναι «επείγοντα» σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται παραπάνω. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του ΙΕΠ, έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε οι ασθενείς με «μη επείγοντα» προβλήματα», (όπως αυτά καθορίζονται μετά από την εκτίμηση τους στο ΙΕΠ), λαμβάνουν κάποιες αρχικές ιατρικές οδηγίες από τον ιατρό και παραπέμπονται στο Γραφείο κίνησης ασθενών, απ’ όπου θα καθοδηγηθούν προς το αντίστοιχο τακτικό ιατρείο εξυπηρέτησης, συνήθως αυθημερόν.