ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 02/2024

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 349947

 

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει το με αριθμ.πρωτ: 3541/01-05-2024 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών «Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων Ανοσολογικού με συνοδό εξοπλισμό», CPV 33696300-8 προϋπολογισμού 50.000,00€ (Πενήντα χιλιάδων ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ 6%, σε βάρος του ΚΑΕ 1359, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (ΑΔΑM:24PROC014704883).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ