Επιστημονικό Συμβούλιο 2017-2019

Τακτικά Μέλη ΕΠ.ΣΥ

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου: ΣΑΦΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Συντονιστής Διευθυντής Ορθοπεδικής

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΕΠ.ΣΥ: ΒΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Διευθυντής Οδοντιατρικής

Μέλη ΕΠ.ΣΥ:

 1. ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Διευθύντρια Γενικής Ιατρικής.

 2. ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Επιμελητής Α’ Γενικής Ιατρικής.

 3. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Επιμελητής Β’ Γενικής Ιατρικής.

 4. ΛΕΓΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών.

 5. ΡΑΠΤΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΤΕ Φυσικοθεραπείας.

 6. ΚΑΙΑΦΑ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ, ΠΕ Νοσηλευτικής.

Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου
Γραμματέας : ΖΗΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ, τηλ. 22753 50212

Αρμοδιότητες ΕΠ.ΣΥ 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου. Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

 1. Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημερίων των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για έγκριση ή όπου αυτός δεν υπάρχει, στον Διοικητή. Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα των εφημεριών γίνεται μόνο με γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Αναπληρωτή Διοικητή, ή όπου αυτός δεν ορίζεται, από τον Διοικητή.

 2. Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστημονικών επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας όταν η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.

 3. Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 4. Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.

 5. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.

 6. Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον Διοικητή, ό,τι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.