Λειτουργούν στο ισόγειο του Νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου κάθε μέρα από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. (πλην αργιών). Δέχονται προγραμματισμένες επισκέψεις, κατόπιν συνεννόησης με τον Ιατρό, αλλά και έκτακτες. Εξετάζονται και παρακολουθούνται συστηματικά ασθενείς με νοσήματα τα οποία ανήκουν στο ευρύτατο φάσμα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Εξυπηρετούν, έκαστο, 10 – 20 κλινικά περιστατικά κάθε φορά και επιπλέον αυτών, ασθενείς που χρειάζονται απλώς συνταγογράφηση ή ιατρική γνωμάτευση.

Στους ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση, τους χορηγούνται οδηγίες ή φαρµακευτική αγωγή, είτε κατόπιν εντολής του υπεύθυνου χειρουργού Μαιευτικής – Γυναικολογίας, εισάγονται στην κλινική προς διερεύνηση ή τοκετό. Στα τακτικά περιστατικά συµπληρώνεται σηµείωµα προγραµµατισµού εισαγωγής, µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και εξετάσεις και τοποθετείται σε ειδικό ντοσιέ προγραµµατισµού χειρουργείων (λίστα των προς χειρουργείο ασθενών). Ο προγραµµατισµός των µικροεπεµβάσεων γίνεται σε ειδικό βιβλίο µε καταγραφή του ονόµατος του ιατρού που προγραµµατίζει και θα καταγράφονται σε πρόγραµµα χειρουργείου σηπτικών επεµβάσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή ενός περιστατικού στον κατάλογο προγραµµατισµού χειρουργείων, είναι ο ασθενής να έχει διερευνηθεί πλήρως, τόσο όσον αφορά την προς εγχείρηση χειρουργική νόσο, όσο και την πλήρη εκτίµηση της υγείας του (π.χ. ασθενής µε θυρεοειδοπάθεια, καρδιοπάθεια ή πνευµονοπάθεια, έχει πρόσφατες καλές εξετάσεις, κ.λπ.), ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις και αναβολές χειρουργείου. Στο σηµείωµα προγραµµατισµού θα αναγράφονται ενδεχόµενοι λόγοι επίσπευσης καθώς επίσης και κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία για την διάρκεια της επέµβασης (π.χ. µεγάλη µετεγχειρητική κοιλιοκήλη, παχύσαρκος ασθενής κ.λπ.).Άµεση προτεραιότητα θα έχουν στο πρόγραµµα χειρουργείου, οι περιπτώσεις νεοπλασιών. Οι παραπάνω πληροφορίες είναι σηµαντικές για την οµαλή λειτουργία του προγράµµατος του χειρουργείου.