Το Όραμα μας

Το όραμα του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας είναι η παροχή της υψηλότερης δυνατής ποιότητας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας για την διασφάλιση και τη βελτίωση του επιπέδου της υγείας των πολιτών του νησιού της Ικαρίας αλλά και των επισκεπτών του, με απώτερο σκοπό την ουσιαστική και αποτελεσματική συμβολή του στη βελτίωση του επιπέδου ευημερίας και ποιότητας ζωής αυτών, μέσα από μια ενδυναμωμένη σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας Νοσοκομείου – Πολιτών.

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας κεντρικό στόχο έχει να αποτελεί την πρώτη επιλογή στις καρδιές των πολιτών – ασθενών που ζητούν υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, τόσο σε πρωτοβάθμιο όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σε ένα άνετο, ανθρώπινο, φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι:

  • Ηλεκτρονικές εφαρμογές στην επιχειρησιακή διαδικασία του Νοσοκομείου.
  • Αντιμετώπιση απομακρυσμένων περιστατικών με τη χρήση της τηλεϊατρικής.
  • Ενημέρωση των πολιτών με το εύρος δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου με στόχο την ενδυνάμωση σχέσης εμπιστοσύνης πολίτη – νοσοκομείου.
  • Ενδυνάμωση της πρόληψης και προαγωγής της υγείας στον πληθυσμό ευθύνης.
  • Αύξηση εσόδων του Νοσοκομείου, με την ανάπτυξη προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού.
  • Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών του Νοσοκομείου με την αξιοποίηση επενδυτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020)
  • Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας με την πιστοποίηση εργαστηριών, μονάδων και κλινικών εφαρμόζοντας εργαλεία ποιότητας και την εκπαίδευση του προσωπικού.

H Φιλοσοφία και οι Αξίες μας

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας είναι αρωγός στην προάσπιση της υγείας του πληθυσμού παρέχοντας θεραπεία και ενημέρωση υπό την προϋπόθεση της προστασίας των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικότητας, οικονομικής κατάστασης ή άλλων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων.

Η λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας βασίζεται στην ομαδική εργασία, την ειλικρίνεια το σεβασμό και την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών, σε όλα τα επίπεδα, μέσα σ ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Το Νοσοκομείο μας θέτει υψηλούς στόχους και δεσμεύεται για προσπάθεια συνεχών βελτιώσεων της ποιότητας εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου σύγχρονων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών μας, πάντα με πνεύμα συνεργασίας και συνέργειας με όλους τους εμπλεκόμενους άμεσα ή έμμεσα φορείς.

Έμφαση δίδεται δε, πρωτίστως στη διασφάλιση άμεσης παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού, αλλά και στην έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας, με βάση τις διεθνώς αναγνωρισμένες μελέτες και κατευθυντήριες γραμμές, βελτιώνοντας στο μέγιστο τη ποιότητα ζωής των χρηστών υπηρεσιών υγείας.