Απόφαση προκήρυξης θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

 

ΑΔΑ:Ρ9ΠΑ469Η8Κ-Υ7Β
Φορέας έκδοσης: Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου:294/07-12-2023

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1
2 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1

 

Για την εν λόγω πρόσληψη απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά προσόντα:

α) Ελληνική ιθαγένεια, εξαιρουμένων των πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Τίτλος αντίστοιχης θέσης ειδικότητας

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Η Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/12/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024 ώρα 15.00.

Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’) και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (dpnp_@moh.gov.gr )καθώς και  στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. – .Κ.Υ. Ικαρίας (http://www.gnikarias.org/).

Επίσης, κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Σάμου ενώ αποστέλλεται και στην 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.2dype.gr ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ