ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 01/2024

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 314268

 

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει το με αριθμ.πρωτ: 604/24-01-2024 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «Κλίβανος Αποστείρωσης 6STU μίας θύρας με ενσωματωμένη γεννήτρια ατμού συνδεδεμένος με σύστημα αποσκλήρυνσης και απιονισμού νερού » , CPV: 33152000-0, για τις ανάγκες του Γ.Ν. –Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, σε βάρος του ΚΑΕ 9549 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με επιχορήγηση από τη 2η Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ