ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 2

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 198564

 

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει το με αριθμ.πρωτ: 5765/14-07-2023 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσίας «Αποκομιδή Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων», CPV 90524100-7 προϋπολογισμού 55.000,00€ (Πενήντα πέντε χιλιάδων ευρω) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του ΚΑΕ 0846 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (ΑΔΑM:23PROC013087548).
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ