ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 1

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 194572

 

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει το με αριθμ.πρωτ: 4255/26-05-2023 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ με συνοδό εξοπλισμό», CPV 33696500-0, για τις ανάγκες του Γ.Ν. –Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 45.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 1359 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. (ΑΔΑM:23PROC012759496).
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ