ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ

Για πληροφορίες πατήστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμού ΕΣΗΔΗΣ: 141528

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσίας «Αποκομιδή Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων», CPV 90524400-0 προϋπολογισμού 48.000,00€ (Σαράντα οκτώ  χιλιάδων ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του ΚΑΕ 0846 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.000,00€ με ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0846 τακτικού προϋπολογισμού του Γ.Ν.-Κ.Υ Ικαρίας.

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την 26η/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την 11η/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την 16η/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Την 30η/10/2021 ημέρα Σάββατο.

Η διακήρυξη θα είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gnikarias.org και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 πμ έως και 14:00 μμ στο Γραφείο Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κα Ξυδάκη Ελένη, τηλ: 22753-50222.                          

Αρχείο περίληψης