Απόφαση προκήρυξης των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας ως εξής:

ΑΔΑ:6ΤΙΖ469Η8Κ-9Θ0
Φορέας έκδοσης: Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5832/13-09-2021

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στον αξονικό τομογράφο) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1
2 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.)

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ. Δεν απαιτείται όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4ου άρθρου του Ν.4528/2018

(50 Α) που αντικατέστησε το άρθρο 26 «προσόντα ιατρών» του Ν. 1397/1983 (Α΄143).

δ. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4655/2020, σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που θα προκηρυχτούν μέχρι 31/12/2021, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της προκήρυξης. Από την διάταξη αυτή εξαιρούνται και δεν υποχρεούνται σε παραίτηση από τη θέση που κατέχουν στο ΕΣΥ, οι ιατροί που θα διεκδικήσουν θέσεις σε βαθμό Διευθυντή.

Επισημαίνεται ότι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση Διευθυντή αν δεν έχει παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού (άρθρο 4 του Ν. 3754/2009).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 23-09-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι)και λήγει στην 07-10-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε (5) φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας (1) μόνο Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.), δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής τους.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας esydoctors.moh.gov.gr, εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων (παρούσα), συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ