ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 2

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 173052

 

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει το με αριθμ.πρωτ: 7008/05-10-2022 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσίας «Αποκομιδή Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων», CPV 90524400-0 προϋπολογισμού 48.000,00€ (Σαράντα οκτώ  χιλιάδων ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του ΚΑΕ 0846 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (ΑΔΑM:22PROC011365132).

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΠ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ