Απόφαση προκήρυξης των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΜΟΥ469Η8Κ-ΙΗΩ
Φορέας έκδοσης: Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 177/08-08-2022

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
2 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1
3 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.)

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας.

Δεν απαιτείται όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4ου άρθρου του Ν.4528/2018 (50 Α) που αντικατέστησε το άρθρο 26 «προσόντα ιατρών» του Ν. 1397/1983 (Α΄143).

Από 1-1-2022 δεν ισχύουν οι περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ., όπως ορίζονται στις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 4655/2020 και συγκεκριμένα οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου ΕΣΥ δεν οφείλουν να παραιτηθούν από τη θέση τους προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ.

Εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί που προκύπτουν από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 για την διεκδίκηση θέσης Επιμελητή Α΄.

«Γιατροί του Ε.Σ.Υ. δεν μπορούν εφεξής να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη ομοιόβαθμη θέση με αυτή που κατέχουν, αν δεν έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχή υπηρεσία στη θέση τους».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει 12/08/2022 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02-09-2022 ώρα 24.00.

 Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των  προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε (5) φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας (1) μόνο Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.), δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής τους.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας esydoctors.moh.gov.gr , εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων (παρούσα), συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ