ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 4

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν.-Κ.Υ Ικαρίας  CPV43328100-9)», προβλεπόμενης δαπάνης 43.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9349 επιχορήγηση από το Π.Δ.Ε. 2018 Υπουργείου Υγείας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ