ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 3

Για την προμήθεια των ειδών, «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (CPV 33696500-0)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προβλεπόμενης δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1359 του προϋπολογισμού του Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ