2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Γ.Ν.– Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

Ικαρία, 2-08-2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη

Επικουρικού Ιατρικού Προσωπικού στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας  για πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού των κάτωθι ειδικοτήτων:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2 ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3 ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4 ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών της 2ης ΥΠΕ με προτίμηση το Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας, προκειμένου να προβούμε άμεσα σε προσλήψεις επικουρικών ιατρών με σύμβαση εργασίας  για 36 μήνες.

 

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δίνεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επιδότηση στέγασης ως πρόσθετο οικονομικό κίνητρο σύμφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 περίπτωση γ’ του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 5 του Ν. 4368/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας (κα Ζηκούδη, τηλ.: 22753-50212, e-mail: gni.ikarias@gmail.com).

 

Από τη Δ/νση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας