Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 60/27-03-2018 Απόφαση προκήρυξης των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας ως εξής:

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
5 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.).

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας ή χρόνο άσκησης στην ειδικότητα και συγκεκριμένα: α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, κατοχή του τίτλου ειδικότητας, β) για το βαθμό Επιμελητή Α΄, άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια.

δ. Για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η άσκηση του επαγγέλματος για πέντε (5) χρόνια, β) για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση του επαγγέλματος για εννέα (9) χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα (12) χρόνια.

ε. Δεν απαιτείται όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του τετάρτου άρθρου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’) που αντικατέστησε το άρθρο 26 «Προσόντα ιατρών» του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 49 του Ν. 4508/2017(ΦΕΚ 200/τ.Α΄) σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.

Από την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4486/2018 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄), οι ιατροί που θα διεκδικήσουν θέσεις σε βαθμό Διευθυντή.

Επισημαίνεται ότι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση Διευθυντή αν δεν έχει παρέλθει εξαετία από την λήψη του βαθμού σύμφωνα με άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η αίτηση δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 10/4/2018 ώρα 12:00 και λήγει στις 27/4/2018 ώρα 23:59.

Αναλυτικές πληροφορίες πατήστε εδώ.