ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 3-11-2023, στον ιστότοπο του ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, τον Πίνακα Τελικής (μετά τη συνέντευξη) Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ. Α της ειδικότητας, που περιλαμβάνεται στην υπ.αρίθμ.: 61/10-03-2023 (ΑΔΑ ΨΚ97469Η8Κ-9ΥΝ) προκήρυξη (ορθή επανάληψη) έπειτα από την υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 ΑΔΑ:ΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι θα κληθoύν στη διαδικασία της κατ΄ άρθρο (3) της  υπ. αρίθμ Γ4α/.Π.οικ.11510/20-02-2023 ΦΕΚ 1021 Β’/26-02-2023 Απόφασης του  Υπουργείου Υγείας, αποδοχής των θέσεων.

πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα : ΑΡΧΕΙΟ .pdf