Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Χειρουργικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 3-11-2023, στον ιστότοπο του ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, τον Πίνακα Τελικής (μετά τη συνέντευξη) Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ. Α της ειδικότητας, που περιλαμβάνεται στην υπ.αρίθμ.: 61/10-03-2023 (ΑΔΑ ΨΚ97469Η8Κ-9ΥΝ) προκήρυξη (ορθή επανάληψη) έπειτα από την υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 ΑΔΑ:ΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.». Οι υποψήφιοι θα κληθoύν…

Διαβάστε Περισσότερα