2ης ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Γ.Ν.– Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ικαρία, 04-01-2021

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ. Υ. Ικαρίας με ιατρικό προσωπικό. Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για  πρόσληψη επικουρικών ιατρών, για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, των κάτωθι ειδικοτήτων:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Όποιοι ενδιαφέρονται αρκεί να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών της 2ης ΥΠΕ εκδηλώνοντας προτίμηση για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας, προκειμένου να προβούμε άμεσα σε αίτηση έγκρισης πρόσληψης επικουρικού ιατρού των εν λόγω ειδικοτήτων για 36 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας (κα Ζηκούδη, τηλ.: 22753-50212, e-mail: gni.ikarias@gmail.com).

Από τη ∆/νση ∆ιοικητικής – Οικονοµικής Υπηρεσίας

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

Τηλ. 2275350200      ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ                                                             ΙΚΑΡΙΑΣ

Φαξ 2275023444       Τ.Κ. 83300