ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας ανακοινώνει, μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 31ου Θέματος/21ης Συνεδρίασης/22-08-2019 Απόφασης του κοινού Διοικητικού Συμβουλίου των Νοσοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, ότι τίθενται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες ανάπτυξης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας 2018. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στις 43.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας και του Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων». Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 09/12/2019 ημέρα Δευτέρα έως και τις 20/12/2019 ημέρα Δευτέρα. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» (https://www.nosokomeiosamou.gr/) στο πεδίο Δημόσια Διαβούλευση και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας (http://www.gnikarias.org) στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Γραφείο Προμηθειών.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ