ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση τμήματος υπάρχοντος ισογείου Πτέρυγας «ΤΣΙΜΠΙΔΗ» στο Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, για τη δημιουργία νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού», εκτιμώμενης αξίας 59.000,00 Ευρώ, πλέον 14.160,00 Ευρώ για Φ.Π.Α. (24%). Αντικείμενο του έργου είναι η αναδιαρρύθμιση και πλήρης διαμόρφωση των χώρων τμήματος του υπάρχοντος ισογείου της Πτέρυγας «ΤΣΙΜΠΙΔΗ» στο Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, συνολικής μικτής επιφάνειας 90 μ2 περίπου, για τη δημιουργία νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου (Μ.Τ.Ν.). Η διαμόρφωση περιλαμβάνει όλες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, που περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και είναι αναγκαίες για τη δημιουργία της νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

  1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή την Τρίτη 08 – 01 – 2019 και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της Ε.Τ.Υ. της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, Διεύθυνση: Θηβών 196 – 198 (1ος όροφος – γραφεία 29 ή 31), Τ.Κ. 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλέφωνα: τηλ. 2132004 231 – 232 και fax: 2132004235.
  2. Προθεσμία εκτέλεσης εργασιών ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
  3. Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στην Ε.Τ.Υ. της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. (Θηβών 196 – 198 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. 2132004 231 – 232) και αναλαμβάνουν με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.2dype.gr. Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνοι κ.Καραγεώργης – κα Αντωνιάδη, τηλ. 2132004 231-232 ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή του. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, δηλαδή έως τις 2/01/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 4/012019.
  4. Η Εγγυητική Επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1180 €, αναφέρει το έργο, απευθύνεται στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ και έχει χρόνο ισχύος έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία δημοπράτησης.
  5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 091 αρ. έργου 2018ΣΕ09100019.
  6. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας : (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις Α1 και άνω, για τις κατηγορίες οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων. (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.
  1. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
  2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Διοικήτρια της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.
  3. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης δημοπρασίας θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ!