ΠΕΡΙΛΗΨH ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 2/14-09-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει τoν παρακάτω Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ με συνοδό εξοπλισμό (CPV 33696500-0)», για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας για ένα χρόνο, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες τα δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία, αναφέρονται στην υπ αριθμό 2/4188/13-09-2018 Διακήρυξη.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00€ με ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1359 του προϋπολογισμού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας.

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την 28η/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν.-Κ.Υ Ικαρίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την 01η/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 πμ. στο  Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.- Κ.Υ Ικαρίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 πμ έως και 14:00 μμ στο Γραφείο Προμηθειών.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ξυδάκη Ελένη Τηλ. 22753-50222,  Φαξ: 22750-22477

Η Διακήρυξη θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν  από το Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίας, Τμήμα Οικονομικού & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού-Γραφείο Προμηθειών (Κα Ξυδάκη) ενώ θα είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του www.gnikarias.org.

Διακήρυξη αναλυτικά, πατήστε εδώ.

 

Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

 

Καρδάσης Σταμάτιος

2 thoughts on “Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ με συνοδό εξοπλισμό (CPV 33696500-0)», για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας για ένα χρόνο, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ