ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 5

Για την προμήθεια της υπηρεσίας «AΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV90524400-0)», του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0846.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ