ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 1

Για την προμήθεια των ειδών, «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ AYTOMATOY ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV 33696300-8)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προβλεπόμενης δαπάνης 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1359 του προϋπολογισμού του Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ