ΠΕΡΙΛΗΨH ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 1/22-04-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει τoν παρακάτω Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών, «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (Αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό – Πήξης με συνοδό εξοπλισμό – Ανοσολογικού με συνοδό εξοπλισμό – Αιμοδοσίας και αναλώσιμων Μικροβιολογικού) (CPV 33696300-8)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας για ένα χρόνο, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 62.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες τα δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία, αναφέρονται στην υπ αριθμό 1/1508/22-04-2019 Διακήρυξη.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.000,00€ με ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1359 του προϋπολογισμού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας.

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την 10η/05/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν.-Κ.Υ Ικαρίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την 13η/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ. στο  Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.- Κ.Υ Ικαρίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 πμ έως και 14:00 μμ στο Γραφείο Προμηθειών.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ξυδάκη Ελένη Τηλ. 22753-50222,  Φαξ: 22750-22477

Η Διακήρυξη θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν  από το Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίας, Τμήμα Οικονομικού & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού-Γραφείο Προμηθειών (Κα Ξυδάκη) ενώ θα είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του www.gnikarias.org.

 Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

 Καρδάσης Σταμάτιος

Συνημμένα χρήσιμα έγγραφα:

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ